OGŁOSZENIE z dnia 08 maja 2023

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, w dniu 08 maja 2023 roku ogłasza wybór oferty na wyłączną obsługę w zakresie Piwo i gastronomia „duża’’ na wyznaczonym obszarze, podczas imprezy plenerowej „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2023”, która odbędzie się w Bolesławcu, w dniach 18 - 20 sierpnia 2023 r.
Po zapoznaniu się z ofertami i stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych Komisja wybrała ofertę firmy: OŁAWSKA 13 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Oławska 13, 46-100 Namysłów, NIP 7521458260, REGON 381499100.

 

OGŁOSZENIE z dnia 08 maja 2023

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, w dniu 08 maja 2023 roku ogłasza wybór oferty na wyłączną obsługę w zakresie Strefa rekracyjno-rozrywkowa „Lunapark” na wyznaczonym obszarze, podczas imprezy plenerowej „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2023”, która odbędzie się w Bolesławcu, w dniach 18 - 20 sierpnia 2023 r.
Po zapoznaniu się z ofertami i stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych Komisja wybrała ofertę firmy: Radosław Wachowiak „RADZIO” z siedzibą ul. Staroprzygodzka 58, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6221694286, REGON 250328050.

 

OGŁOSZENIE GASTRONOMIA DUŻA z dnia 1 kwietnia 2023


Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki zaprasza 
do składania ofert na wyłączną obsługę w zakresie Piwo i gastronomia „duża’’ na wyznaczonym obszarze, podczas imprezy plenerowej „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2023”, która odbędzie się w Bolesławcu, w dniach 18 - 20 sierpnia 2023r.
I. Przedmiot oferty:
1. Wyłączna obsługa pod względem Piwo i gastronomia „duża” tj. wyroby gastronomiczne przygotowywane z grilla/rożna oraz napoje butelkowane i piwo lane 
z dystrybutorów (rollbar).
2. Gastronomia „duża” i inne podmioty mają jednakowe prawo do sprzedaży napojów zimnych i gorących (kawa, herbata, woda, soki) oraz przekąsek typu frytki, frytki belgijskie i naleśniki (za wyjątkiem „zakręconego ziemniaka” będącego produktem wyłączonym spoza gastronomii „dużej”).   
 
II. Zakres oferty 
1. Stoiska gastronomiczne znajdujące się na terenie imprezy w centrum miasta: pl. ks. J. Popiełuszki i pl. Marszałka J. Piłsudskiego, które zapewnią pełną obsługę imprezy w zakresie: Piwo i gastronomia „duża” w dniach 18 - 20 sierpnia 2023. Oferta nie obejmuje Rynku, gdzie podmioty lokalne posiadają na stałe ogródki gastronomiczne. Szczegóły określa mapa stanowiąca załącznik nr 2;
Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych na obsługę w w/w zakresie.
III. Krótka charakterystyka imprezy
Impreza plenerowa wraz z targami ceramiki odbywa się po raz 29. w centrum Bolesławca, w tym roku trwa pięć dni. Corocznie przyciąga ok. 150 tys. turystów z kraju i zagranicy. Podczas imprezy funkcjonować będzie mała scena - pl. Piłsudskiego (na której wystąpią lokalni artyści). Impreza będzie odbywać się w centrum (gastronomia, stoiska handlowe i ceramiczne, mała scena, giełda staroci), natomiast duża scena (na której wystąpią znani artyści z Polski) będzie znajdować się na terenie miasta na ulicy Asnyka w pobliżu pl. ks. J. Popiełuszki. W centrum odbywać się również będą wystawy oraz działania artystyczno – animacyjno – warsztatowe, a także największe w Polsce targi ceramiki.
IV. Oświadczenia organizatora
1. Organizator oświadcza, że:
a. ma prawo ustawić na terenie imprezy konstrukcje niemechaniczne, dostępne bezpłatnie dla uczestników imprezy, promujące sponsorów, partnerów Bolesławieckiego Święta Ceramiki,
b. w zakresie Piwo i gastronomia „duża” zapewni dostęp do poboru wody 
i poniesie koszty ich zużycia.
2. Organizator oświadcza, że odbywająca się impreza nie wstrzymuje działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w Bolesławcu w ramach posiadanych zezwoleń w zakresie gastronomii – w szczególności restauracji funkcjonujących na terenie imprezy.
 
V. Obowiązki Oferenta
1.     W zakresie wyłączności Piwo i gastronomia „duża”:
a.     ławy bawarskie minimum 300 kompletów (stół i ławy do siedzenia), minimum 15 rollbarów,
b.     sprzedaż napojów i potraw wyłącznie w opakowaniach jednorazowych,
c.     utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa na powierzonym terenie na pl. Marszałka J. Piłsudskiego i pl. ks. J. Popiełuszki,
d.     minimum 10 toalet i 5 umywalek przenośnych (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS),
e.     wyznaczony, wygrodzony i objęty ochroną teren konsumpcji dla klientów gastronomii;
f.      we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródła zasilania) wraz z kosztami ich zużycia (prawidłowo zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów BHP i ppoż),
g.     zapewnienie całodobowej ochrony powierzonego terenu na pl. Marszałka J. Piłsudskiego i pl. ks. J. Popiełuszki.
2.     Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wszelkie pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC) oraz badania sanitarno-epidemiologiczne dla osób wykonujących czynności przy obróbce żywności. Ponadto jest zobowiązany do przestrzegania i zabezpieczenia stoisk gastronomicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 
Oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług, w tym wobec osób trzecich.
VI. Wadium
1.     Przy składaniu ofert należy wpłacić wadium w wysokości 40 000 zł netto (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych);
2.     Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki nr: 62 1090 1939 0000 0005 1600 0188;
3.     Wadium winno być zaksięgowane na koncie Organizatora 14.04.2023r do godziny 12:00;
4.     Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty; 
5.     Wadium złożone przez Oferenta wygrywającego wyłączność na Piwo i gastronomię „dużą” zalicza się na poczet kwoty całościowej oferty;
6.     W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty wadium przepada na rzecz Organizatora.
VII.  Oferta powinna zawierać:
1.     Oferta działań:
a.     szczegółową specyfikację obsługi imprezy pod względem gastronomicznym (menu, ilość grilli/rożnów, nalewaków, wyposażenie, rozkład planowanych stanowisk zaznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 2); 
b.     aktualne pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; wymagane w zakresie prowadzonej przez oferenta działalności: w zakresie usług gastronomicznych (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC, atesty urządzeń);
c.     udokumentowaną informację o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć poparte referencjami w zakresie usług gastronomicznych (wskazanie imprez o podobnej charakterystyce obsługiwanych przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat przed wybuchem pandemii COVID-19 – nie mniej niż 3 referencje);
d.     dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorami imprezy - imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail;
e.     opis wyglądu elementów wyposażenia, ich wystrój (zdjęcia) sprzętu gastronomicznego;
f.      wysokość opłaty netto w złotych, nie mniej niż 90 000 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) – za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Piwo i gastronomia „duża”; termin zapłaty zaoferowanej kwoty – w dwóch równych transzach, pierwsza transza 50% kwoty nie później niż do 30.07.2023 oraz druga transza 50% nie później niż do 10.08.2023. Faktury zostaną wystawione przez BOK-MCC po dokonanej wpłacie.
g.     potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 40 000 zł netto na rachunek Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu;
h.     w przypadku braku wszystkich określonych w ogłoszeniu elementów oferty, powołana przez Dyrektora, „Komisja ds. rozpatrzenia ofert” ma prawo odrzucić i nie rozpatrywać takiej oferty.
VIII.   Kryteria wyboru oferty 
Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
1.     Wysokość opłaty za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Piwo i gastronomia „duża”;
2.     Charakterystyka działań gastronomicznych;
3.     Udokumentowane doświadczenie poparte referencjami.
IX. Oferta
1.     Ofertę należy złożyć wypełniając druk oferty będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami;
2.     Po wybraniu oferty w ciągu 7 dni zostanie podpisana umowa;
3.     Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowej oraz do niewybrania żadnej z ofert bez podawania przyczyny.

X. Termin i adres – sposób, w który należy dostarczyć ofertę
Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2022 do godziny 11.00. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2023” wyłączność: Piwo i gastronomia „duża”, proszę składać lub kierować na adres: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, sekretariat. 


Otwarcie ofert dnia 28.04.2023r. godz. 12.00. Ogłoszenie wyboru oferty odbędzie się 08.05.2023 w BOK – MCC.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 75 644 55 93 (Jacek Żukowski), lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec
www.bok.boleslawiec.pl


Załączniki:
1.     Oferta
2.     Mapa
3.     Wzór umowy

OGŁOSZENIE LUNAPARK z dnia 1 kwietnia 2023

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki zaprasza 
do składania ofert na wyłączną obsługę w zakresie Strefa rekracyjno-rozrywkowa „Lunapark” na wyznaczonym obszarze, podczas imprezy plenerowej „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2023”, która odbędzie się w Bolesławcu, w dniach 18 - 20 sierpnia 2023r.
I. Przedmiot oferty:
1.     Wyłączna obsługa rekreacyjno-rozrywkowa imprezy tzn. urządzenia i świadczenie usług o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym (Lunapark).         
 
II. Zakres oferty
1.     Urządzenia rekreacyjno-rozrywkowe i ich ustawienie w uzgodnionym z Organizatorem miejscu na pl. ks. J. Popiełuszki w dniach 18 - 20 sierpnia 2023r. Szczegóły wyznacza mapa stanowiąca załącznik nr 2.
2.     Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych na obsługę w w/w zakresie.
III. Krótka charakterystyka imprezy
Impreza plenerowa wraz z targami ceramiki odbywa się po raz 29. w centrum Bolesławca, w tym roku trwa pięć dni. Corocznie przyciąga ok. 150 tys. turystów z kraju i zagranicy. Podczas imprezy funkcjonować będzie mała scena - pl. Piłsudskiego (na której wystąpią lokalni artyści). Impreza będzie odbywać się w centrum (gastronomia, stoiska handlowe i ceramiczne, mała scena, giełda staroci), natomiast duża scena (na której wystąpią znani artyści z Polski) będzie znajdować się na terenie miasta na ulicy Asnyka w pobliżu pl. ks. J. Popiełuszki. W centrum odbywać się również będą wystawy oraz działania artystyczno – animacyjno – warsztatowe, a także największe w Polsce targi ceramiki.
IV. Oświadczenia organizatora
1.     Organizator oświadcza, że:
a.     ma prawo ustawić na terenie imprezy konstrukcje niemechaniczne, dostępne bezpłatnie dla uczestników imprezy, promujące sponsorów, partnerów Bolesławieckiego Święta Ceramiki;
b.     w zakresie Strefy rekreacyjno-rozrywkowej zapewni dostęp do poboru wody 
i poniesie koszty ich zużycia.
2.     Organizator oświadcza, że odbywająca się impreza nie wstrzymuje działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w Bolesławcu w ramach posiadanych zezwoleń.
 
V. Obowiązki Oferenta
1.     W zakresie wyłączności na usługi rekreacyjno-rozrywkowe „Lunapark”:
a.     wyłączną obsługę rekreacyjno-rozrywkową podczas imprezy,
b.     minimum 5 urządzeń mechanicznych rozrywkowych,
c.     minimum 3 toalety przenośne (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS),
d.     kompleksowe ogrodzenie barierkami ochronnymi w celu kontroli osób przebywających na terenie lunaparku,
e.     we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródło zasilania) wraz kosztami ich użycia (prawidłowo zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów BHP i ppoż).
f.      zapewnienie całodobowej ochrony powierzonego terenu na pl. ks. J. Popiełuszki.
2.     Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wszelkie pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC). Ponadto jest zobowiązany do przestrzegania i zabezpieczenia stoisk zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 
3.     Oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług, w tym wobec osób trzecich.
VI. Wadium
1.     Przy składaniu ofert należy wpłacić wadium w wysokości 40 000 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);
2.     Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki nr: 62 1090 1939 0000 0005 1600 0188;
3.     Wadium winno być zaksięgowane na koncie Organizatora 14.04.2023r do godziny 12:00;
4.     Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty; 
5.     Wadium złożone przez oferenta wygrywającego wyłączność na Strefę rekreacyjno-rozrywkową „Lunapark” zalicza się na poczet kwoty całościowej oferty;
6.     W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty wadium przepada na rzecz Organizatora.
VII.  Oferta powinna zawierać:                                                                                                                          
1.     Oferta działań:
a.     szczegółowa specyfikacja planowanych działań rekreacyjno-rozrywkowych wraz ze specyfikacją i planem rozlokowania poszczególnych urządzeń oraz informacją o planowanym sposobie zapewniania bezpieczeństwa i porządku na powierzonym terenie pl. ks. J. Popiełuszki;
b.     aktualne pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; wymagane w zakresie prowadzonej przez oferenta działalności (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC, atesty urządzeń);
c.     udokumentowaną informację o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć poparte referencjami (wskazanie imprez o podobnej charakterystyce obsługiwanych przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat przed wybuchem pandemii COVID-19 – nie mniej niż 3 referencje);
d.     dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorami imprezy - imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail;
e.     opis wyglądu elementów wyposażenia i ich wystrój (zdjęcia sprzętu);
f.      wysokość opłaty netto w złotych, nie mniej niż 90 000 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) – za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty Strefa rekreacyjno-rozrywkowa „lunapark”; termin zapłaty zaoferowanej kwoty – w dwóch równych transzach, pierwsza transza 50% kwoty nie później niż do 30.07.2023 oraz druga transza 50% nie później niż do 10.08.2023. Faktury zostaną wystawione przez BOK-MCC po dokonanej wpłacie.
g.     potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 40 000 zł netto na rachunek Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu;
h.     w przypadku braku wszystkich określonych w ogłoszeniu elementów oferty, powołana przez Dyrektora, „Komisja ds. rozpatrzenia ofert” ma prawo odrzucić i nie rozpatrywać takiej oferty.
VIII.   Kryteria wyboru oferty 
Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
1.     Wysokość opłaty za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Strefa rekreacyjno-rozrywkowa;
2.     Atrakcyjność i różnorodność urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych;
3.     Sposób zapewnienia bezpieczeństwa i porządku;
4.     Udokumentowane doświadczenie poparte referencjami.
IX. Oferta
1.     Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest ustalić z Organizatorem termin oraz odbyć wizję lokalną w celu ustalenia możliwości ustawienia urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych na powierzanym terenie uwzględniających warunki geologiczne i techniczne terenu dla zapewnienia bezpiecznego dla użytkowników wykorzystania urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych;.
2.     Ofertę należy złożyć wypełniając druk oferty będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami;
3.     Po wybraniu oferty w ciągu 7 dni zostanie podpisana umowa;
4.     Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowej oraz do niewybrania żadnej z ofert bez podawania przyczyny.

X. Termin i adres – sposób, w który należy dostarczyć ofertę
Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2023 do godziny 11.00. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2023” wyłączność: Strefa rekreacyjno-rozrywkowa „Lunapark”proszę składać lub kierować na adres: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, sekretariat. 


Otwarcie ofert dnia 28.04.2023r. godz. 12.00. Ogłoszenie wyboru oferty odbędzie się 08.05.2023 w BOK – MCC.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 75 644 55 93 (Jacek Żukowski), lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec
 www.bok.boleslawiec.pl


Załączniki:
1.     Oferta
2.     Mapa
3.     Wzór umowy


 

Kontakt z nami

Informacje dla wystawców
75 645 35 98

Informacje dla ceramików
75 644 55 93

Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej
75 645 32 90
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C
59-700 Bolesławiec

 

 Sponsorzy 29. Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2023:

 

Sunday the 25th. .