OGŁOSZENIE z dnia 29 czerwca 2022

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, w dniu 29 czerwca 2022 roku ogłasza wybór oferty na wyłączną obsługę obszarów A i B w zakresie Piwo i gastronomia „duża’’ oraz strefa rekreacyjno-rozrywkowa na wyznaczonym obszarze, podczas imprezy plenerowej „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2022”, która odbędzie się w Bolesławcu, w dniach 19 - 21 sierpnia 2022r. Po zapoznaniu się z ofertami i stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych Komisja wybrała ofertę Przedsiębiorstwa „DARKO” Agencja Reklamowa Karolina Konopa, ul. Dworcowa 146, 64-120 Krzemieniewo.

 

Ogłoszenie z dnia 22 czerwca 2022: 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki zaprasza
do składania ofert na wyłączną obsługę obszarów A i B w zakresie Piwo i gastronomia „duża’’ oraz strefa rekreacyjno-rozrywkowa na wyznaczonym obszarze, podczas imprezy plenerowej „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2022”, która odbędzie się w Bolesławcu,
w dniach 19 - 21 sierpnia 2022r.

 

I. Przedmiot oferty:

 • Wyłączna obsługa obszarów „A” i „B” pod względem Piwo i gastronomia „duża” wszelkie wyroby gastronomiczne oraz inne przeznaczone do spożycia (grille, rożen itp.) z wyłączeniem gastronomii „małej” m.in. lodów, sorbetów, pączków, gofrów, orzeszków prażonych, cukierków, kukurydzy, popcornu, prażynek, paluszków, chrupek, nachos, waty cukrowej, ciastek, ciast, serów.


Gastronomia „duża” i „mała’’ ma jednakowe prawo do sprzedaży napojów zimnych i gorących (kawa, herbata, woda, soki) oraz przekąsek typu frytki lub naleśniki (za wyjątkiem „zakręconego ziemniaka” będącego produktem wyłącznie gastronomii „małej”).    

 1.  Wyłączna obsługa rekreacyjno-rozrywkowa imprezy tzn. urządzenia i świadczenie usług o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym (lunapark, dmuchańce, itp.).         

II. Zakres oferty -  Mapa (załącznik nr 2 i 3)

 • Stoiska gastronomiczne znajdujące się na terenie imprezy w centrum miasta: ks. J. Popiełuszki i pl. Marszałka J. Piłsudskiego, które zapewnią pełną obsługę imprezy w zakresie: Piwo i gastronomia „duża” w dniach 19 - 21 sierpnia 2022. Oferta nie obejmuje Rynku, gdzie podmioty lokalne posiadają na stałe ogródki gastronomiczne. Szczegóły określa mapa stanowiąca załącznik nr 2;
 • Stoiska gastronomiczne znajdujące się na terenie stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Spółdzielczej 2, które zapewnią pełną obsługę imprezy w zakresie: Piwo i gastronomia „duża”: w piątek, 19.08.22r i w sobotę, 20.08.22r. w godzinach 18.30 do 24.00 oraz w niedzielę, 21.08.22r. w godzinach 15:30-23:00, w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Szczegóły wyznacza mapa stanowiąca załącznik nr 3;
 • Urządzenia rekreacyjno-rozrywkowe i ich ustawienie w uzgodnionym z Organizatorem miejscu na pl. ks. J. Popiełuszki w dniach 19 - 21 sierpnia 2022r. Szczegóły wyznacza mapa stanowiąca załącznik nr 2.

Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych na obsługę w w/w zakresie.

III. Krótka charakterystyka imprezy

Impreza plenerowa wraz z targami ceramiki odbywa się po raz 28. w centrum Bolesławca, w tym roku trwa pięć dni. Corocznie przyciąga ok. 150 tys. turystów z kraju i zagranicy. Podczas imprezy funkcjonować będzie mała scena - pl. Piłsudskiego (na której wystąpią lokalni artyści). Impreza będzie odbywać się w centrum (gastronomia, stoiska handlowe i ceramiczne, mała scena, giełda staroci), natomiast duża scena (na której wystąpią znani artyści z Polski) będzie znajdować się na terenie stadionu MOSiR przy ul. Spółdzielczej. W centrum odbywać się również będą wystawy oraz działania artystyczno – animacyjno – warsztatowe, a także największe w Polsce targi ceramiki.

IV. Oświadczenia organizatora

 • Organizator oświadcza, że:
  • ma prawo ustawić na terenie imprezy konstrukcje niemechaniczne, dostępne bezpłatnie dla uczestników imprezy, promujące sponsorów, partnerów Bolesławieckiego Święta Ceramiki
  • w zakresie Piwo i gastronomia „duża” zapewni dostęp do poboru wody i poniesie koszty ich zużycia.
 • Organizator oświadcza, że odbywająca się impreza nie wstrzymuje działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w Bolesławcu w ramach posiadanych zezwoleń w zakresie gastronomii – w szczególności restauracji funkcjonujących na terenie imprezy.

 

V. Obowiązki Oferenta

 • W zakresie wyłączności Piwo i gastronomia „duża” w powierzonym obszarze „A”:
  • ławy bawarskie minimum 200 kompletów (stół i ławy do siedzenia), minimum 10 rollbarów,
  • sprzedaż napojów i potraw wyłącznie w opakowaniach jednorazowych,
  • utrzymanie czystości i porządku na powierzonym terenie – pl. Marszałka J. Piłsudskiego i pl. ks. J. Popiełuszki,
  • minimum 4 toalety i 2 umywalki przenośne (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS),
  • wyznaczony i wygrodzony teren konsumpcji dla klientów gastronomii;
  • we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródła zasilania) wraz z kosztami ich zużycia (prawidłowo zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów BHP i ppoż).
 • W zakresie wyłączności Piwo i gastronomia „duża” w powierzonym obszarze „B”:
  • minimum 10 foodtrucków,
  • leżaki lub inne meble typu ogrodowego umożliwiające konsumpcję na siedząco - minimum 250 sztuk, minimum 10 rollbarów,
  • sprzedaż napojów oraz potraw wyłącznie w opakowaniach i naczyniach jednorazowych,
  • sprzedaż wyłącznie niskoprocentowych napojów alkoholowych (do 3,5% zawartości alkoholu),
  • utrzymanie czystości i porządku na powierzonym terenie – obszar „B”,
  • minimum 4 toalety i 2 umywalki przenośne (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS),
  • wyznaczony i wygrodzony teren konsumpcji dla klientów gastronomi,
  • we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródła zasilania) wraz z kosztami ich zużycia (prawidłowo zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów BHP i ppoż).
 • W zakresie wyłączności na usługi rekreacyjno-rozrywkowe:
  • wyłączną obsługę rekreacyjno-rozrywkową podczas imprezy,
  • minimum 6 urządzeń mechanicznych rozrywkowych,
  • minimum 2 toalety przenośne (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS),
  • kompleksowe ogrodzenie barierkami ochronnymi w celu kontroli osób przebywających na terenie wesołego miasteczka,
  • we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródło zasilania) i wody wraz kosztami ich użycia (prawidłowo zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów BHP i ppoż).
 • Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wszelkie pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC) oraz badania sanitarno-epidemiologiczne dla osób wykonujących czynności przy obróbce żywności. Ponadto jest zobowiązany do przestrzegania i zabezpieczenia stoisk gastronomicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.

Oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług, w tym wobec osób trzecich.

VI. Wadium

 • Przy składaniu ofert należy wpłacić wadium w wysokości 40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych);
 • Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki nr: 62 1090 1939 0000 0005 1600 0188;
 • Wadium winno być zaksięgowane na koncie Organizatora 24.06.2022r do godziny 12:00;
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty;
 • Wadium złożone przez oferenta wygrywającego wyłączność na Piwo i gastronomię „dużą” oraz strefę rekreacyjno-rozrywkową zalicza się na poczet kwoty całościowej oferty;
 • W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty wadium przepada na rzecz Organizatora.

VII.  Oferta powinna zawierać:                                                                                                                          

 • Oferta działań:
  • szczegółową specyfikację obsługi imprezy pod względem gastronomicznym (menu, ilość grilli, nalewaków, wyposażenie itp.); 
  • szczegółowa specyfikacja planowanych działań rekreacyjno-rozrywkowych i specyfikacja urządzeń;
  • aktualne pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; wymagane w zakresie prowadzonej przez oferenta działalności: w zakresie usług gastronomicznych i rozrywkowo-rekreacyjnych (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC, atesty urządzeń);
  • udokumentowaną informację o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć poparte referencjami w zakresie usług gastronomicznych i rekreacyjno – rozrywkowych(wskazanie imprez o podobnej charakterystyce obsługiwanych przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat przed wybuchem pandemii COVID-19 – nie mniej niż 2 referencje);
  • dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorami imprezy - imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail;
  • zapotrzebowanie na prąd w przypadku obsługi Piwo i gastronomia „duża” w obszarze „A”;
  • opis wyglądu elementów wyposażenia, ich wystrój (zdjęcia) sprzętu gastronomicznego oraz urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych;
  • wysokość opłaty netto w złotych, nie mniej niż 150 000 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Piwo i gastronomia „duża” oraz strefa rekreacyjno-rozrywkowa; termin zapłaty zaoferowanej kwoty – w dwóch równych transzach, pierwsza transza 50% kwoty nie później niż do 30.07.2022 oraz druga transza 50% nie później niż do 10.08.2022. Faktury zostaną wystawione przez BOK-MCC po dokonanej wpłacie.
  • potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 40 000 zł na rachunek Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu;
  • w przypadku braku wszystkich określonych w ogłoszeniu elementów oferty, powołana przez Dyrektora, „Komisja ds. rozpatrzenia ofert” ma prawo odrzucić i nie rozpatrywać takiej oferty.

VIII.   Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:

 • Wysokość opłaty za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Piwo i gastronomia „duża” oraz strefa rekreacyjno-rozrywkowa;
 • Charakterystyka działań gastronomicznych;
 • Atrakcyjność i różnorodność urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych;
 • Udokumentowane doświadczenie poparte referencjami.

IX. Oferta

 • Ofertę należy złożyć wypełniając druk oferty będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami;
 • Po wybraniu oferty w ciągu 7 dni zostanie podpisana umowa;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowej oraz do niewybrania żadnej z ofert bez podawania przyczyny.


X. Termin i adres – sposób, w który należy dostarczyć ofertę

Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2022 do godziny 11.00. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2022” wyłączność: Piwo i gastronomia „duża” oraz strefa rekreacyjno-rozrywkowa, proszę składać lub kierować na adres: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, sekretariat.

Otwarcie ofert dnia 27.06.2022r. godz. 12.00.

Ogłoszenie wyboru oferty odbędzie się 29.06.2022 w BOK – MCC.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 75 644 55 93 (Jacek Żukowski), lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec

 www.bok.boleslawiec.pl

2 

3

 

Pliki do pobrania:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Ogłoszenie z dnia 22 czerwca 2022:

 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, w dniu 22 czerwca 2022 roku unieważnia postępowanie w sprawie wyboru ofert na wyłączną obsługę obszarów A i B w zakresie Piwo i gastronomia „duża’’ oraz strefa rekreacyjno-rozrywkowa na wyznaczonym obszarze, podczas imprezy plenerowej „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2022”, która odbędzie się w Bolesławcu, w dniach 19 - 21 sierpnia 2022r. ogłoszone 10 czerwca 2022 r. Komisja stwierdziła, że przysłane oferty nie spełniły wymogów formalnych. Jednocześnie informujemy, że nowe postępowanie zostanie ogłoszone 22 czerwca 2022 roku.

 

Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2022:

 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki zaprasza
do składania ofert na wyłączną obsługę obszarów A i B w zakresie Piwo i gastronomia „duża’’ oraz strefa rekreacyjno-rozrywkowa na wyznaczonym obszarze, podczas imprezy plenerowej „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2022”, która odbędzie się w Bolesławcu,
w dniach 19 - 21 sierpnia 2022r.

 

I. Przedmiot oferty:

 • Wyłączna obsługa obszarów „A” i „B” pod względem Piwo i gastronomia „duża” wszelkie wyroby gastronomiczne oraz inne przeznaczone do spożycia (grille, rożen itp.) z wyłączeniem gastronomii „małej” m.in. lodów, sorbetów, pączków, gofrów, orzeszków prażonych, cukierków, kukurydzy, popcornu, prażynek, paluszków, chrupek, nachos, waty cukrowej, ciastek, ciast, serów.


Gastronomia „duża” i „mała’’ ma jednakowe prawo do sprzedaży napojów zimnych i gorących (kawa, herbata, woda, soki) oraz przekąsek typu frytki lub naleśniki (za wyjątkiem „zakręconego ziemniaka” będącego produktem wyłącznie gastronomii „małej”).    

 1.  Wyłączna obsługa rekreacyjno-rozrywkowa imprezy tzn. urządzenia i świadczenie usług o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym (lunapark, dmuchańce, itp.).         

II. Zakres oferty -  Mapa (załącznik nr 2 i 3)

 • Stoiska gastronomiczne znajdujące się na terenie imprezy w centrum miasta: ks. J. Popiełuszki i pl. Marszałka J. Piłsudskiego, które zapewnią pełną obsługę imprezy w zakresie: Piwo i gastronomia „duża” w dniach 19 - 21 sierpnia 2022. Oferta nie obejmuje Rynku, gdzie podmioty lokalne posiadają na stałe ogródki gastronomiczne. Szczegóły określa mapa stanowiąca załącznik nr 2;
 • Stoiska gastronomiczne znajdujące się na terenie stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Spółdzielczej 2, które zapewnią pełną obsługę imprezy w zakresie: Piwo i gastronomia „duża”: w piątek, 19.08.22r i w sobotę, 20.08.22r. w godzinach 18.30 do 24.00 oraz w niedzielę, 21.08.22r. w godzinach 15:30-23:00, w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Szczegóły wyznacza mapa stanowiąca załącznik nr 3;
 • Urządzenia rekreacyjno-rozrywkowe i ich ustawienie w uzgodnionym z Organizatorem miejscu na pl. ks. J. Popiełuszki w dniach 19 - 21 sierpnia 2022r. Szczegóły wyznacza mapa stanowiąca załącznik nr 2.

Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych na obsługę w w/w zakresie.

III. Krótka charakterystyka imprezy

Impreza plenerowa wraz z targami ceramiki odbywa się po raz 28. w centrum Bolesławca, w tym roku trwa pięć dni. Corocznie przyciąga ok. 150 tys. turystów z kraju i zagranicy. Podczas imprezy funkcjonować będzie mała scena - pl. Piłsudskiego (na której wystąpią lokalni artyści). Impreza będzie odbywać się w centrum (gastronomia, stoiska handlowe i ceramiczne, mała scena, giełda staroci), natomiast duża scena (na której wystąpią znani artyści z Polski) będzie znajdować się na terenie stadionu MOSiR przy ul. Spółdzielczej. W centrum odbywać się również będą wystawy oraz działania artystyczno – animacyjno – warsztatowe, a także największe w Polsce targi ceramiki.

IV. Oświadczenia organizatora

 • Organizator oświadcza, że:
  • ma prawo ustawić na terenie imprezy konstrukcje niemechaniczne, dostępne bezpłatnie dla uczestników imprezy, promujące sponsorów, partnerów Bolesławieckiego Święta Ceramiki
  • w zakresie Piwo i gastronomia „duża” zapewni dostęp do poboru wody i poniesie koszty ich zużycia.
 • Organizator oświadcza, że odbywająca się impreza nie wstrzymuje działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w Bolesławcu w ramach posiadanych zezwoleń w zakresie gastronomii – w szczególności restauracji funkcjonujących na terenie imprezy.

 

V. Obowiązki Oferenta

 • W zakresie wyłączności Piwo i gastronomia „duża” w powierzonym obszarze „A”:
  • ławy bawarskie minimum 200 kompletów (stół i ławy do siedzenia), minimum 10 rollbarów,
  • sprzedaż napojów i potraw wyłącznie w opakowaniach jednorazowych,
  • utrzymanie czystości i porządku na powierzonym terenie – pl. Marszałka J. Piłsudskiego i pl. ks. J. Popiełuszki,
  • minimum 4 toalety i 2 umywalki przenośne (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS),
  • wyznaczony i wygrodzony teren konsumpcji dla klientów gastronomii;
  • we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródła zasilania) wraz z kosztami ich zużycia (prawidłowo zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów BHP i ppoż).
 • W zakresie wyłączności Piwo i gastronomia „duża” w powierzonym obszarze „B”:
  • minimum 10 foodtrucków,
  • leżaki lub inne meble typu ogrodowego umożliwiające konsumpcję na siedząco - minimum 250 sztuk, minimum 10 rollbarów,
  • sprzedaż napojów oraz potraw wyłącznie w opakowaniach i naczyniach jednorazowych,
  • utrzymanie czystości i porządku na powierzonym terenie – obszar „B”,
  • minimum 4 toalety i 2 umywalki przenośne (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS),
  • wyznaczony i wygrodzony teren konsumpcji dla klientów gastronomi,
  • we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródła zasilania) wraz z kosztami ich zużycia (prawidłowo zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów BHP i ppoż).
 • W zakresie wyłączności na usługi rekreacyjno-rozrywkowe:
  • wyłączną obsługę rekreacyjno-rozrywkową podczas imprezy,
  • minimum 6 urządzeń mechanicznych rozrywkowych,
  • minimum 2 toalety przenośne (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS),
  • kompleksowe ogrodzenie barierkami ochronnymi w celu kontroli osób przebywających na terenie wesołego miasteczka,
  • we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródło zasilania) i wody wraz kosztami ich użycia (prawidłowo zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów BHP i ppoż).
 • Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wszelkie pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC) oraz badania sanitarno-epidemiologiczne dla osób wykonujących czynności przy obróbce żywności. Ponadto jest zobowiązany do przestrzegania i zabezpieczenia stoisk gastronomicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.

Oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług, w tym wobec osób trzecich.

VI. Wadium

 • Przy składaniu ofert należy wpłacić wadium w wysokości 40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych);
 • Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki nr: 62 1090 1939 0000 0005 1600 0188;
 • Wadium winno być zaksięgowane na koncie Organizatora 17.06.2022r do godziny 12:00;
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty;
 • Wadium złożone przez oferenta wygrywającego wyłączność na Piwo i gastronomię „dużą” oraz strefę rekreacyjno-rozrywkową zalicza się na poczet kwoty całościowej oferty;
 • W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty wadium przepada na rzecz Organizatora.

VII.  Oferta powinna zawierać:                                                                                                                          

 • Oferta działań:
  • szczegółową specyfikację obsługi imprezy pod względem gastronomicznym (menu, ilość grilli, nalewaków, wyposażenie itp.); 
  • szczegółowa specyfikacja planowanych działań rekreacyjno-rozrywkowych i specyfikacja urządzeń;
  • aktualne pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; wymagane w zakresie prowadzonej przez oferenta działalności: w zakresie usług gastronomicznych i rozrywkowo-rekreacyjnych (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC, atesty urządzeń);
  • udokumentowaną informację o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć poparte referencjami w zakresie usług gastronomicznych i rekreacyjno – rozrywkowych(wskazanie imprez o podobnej charakterystyce obsługiwanych przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat przed wybuchem pandemii COVID-19 – nie mniej niż 2 referencje);
  • dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorami imprezy - imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail;
  • zapotrzebowanie na prąd w przypadku obsługi Piwo i gastronomia „duża” w obszarze „A”;
  • opis wyglądu elementów wyposażenia, ich wystrój (zdjęcia) sprzętu gastronomicznego oraz urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych;
  • wysokość opłaty netto w złotych, nie mniej niż 150 000 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Piwo i gastronomia „duża” oraz strefa rekreacyjno-rozrywkowa; termin zapłaty zaoferowanej kwoty – w dwóch równych transzach, pierwsza transza 50% kwoty nie później niż do 30.07.2022 oraz druga transza 50% nie później niż do 10.08.2022. Faktury zostaną wystawione przez BOK-MCC po dokonanej wpłacie.
  • potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 40 000 zł na rachunek Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu;
  • w przypadku braku wszystkich określonych w ogłoszeniu elementów oferty, powołana przez Dyrektora, „Komisja ds. rozpatrzenia ofert” ma prawo odrzucić i nie rozpatrywać takiej oferty.

VIII.   Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:

 • Wysokość opłaty za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Piwo i gastronomia „duża” oraz strefa rekreacyjno-rozrywkowa;
 • Charakterystyka działań gastronomicznych;
 • Atrakcyjność i różnorodność urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych;
 • Udokumentowane doświadczenie poparte referencjami.

IX. Oferta

 • Ofertę należy złożyć wypełniając druk oferty będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami;
 • Po wybraniu oferty w ciągu 7 dni zostanie podpisana umowa;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowej oraz do niewybrania żadnej z ofert bez podawania przyczyny.


X. Termin i adres – sposób, w który należy dostarczyć ofertę

Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2022 do godziny 11.00. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2022” wyłączność: Piwo i gastronomia „duża” oraz strefa rekreacyjno-rozrywkowa, proszę składać lub kierować na adres: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, sekretariat.

Otwarcie ofert dnia 20.06.2022r. godz. 12.00.

Ogłoszenie wyboru oferty odbędzie się 22.06.2022 w BOK – MCC.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 75 645 32 93 (Jacek Żukowski), lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec

 www.bok.boleslawiec.pl

 2 

3

 

Pliki do pobrania:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

 

OGŁOSZENIE

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, w dniu 9 czerwca 2022 roku unieważnia postępowanie w sprawie wyboru ofert na wyłączną obsługę obszarów A i B w zakresie Piwo i gastronomia „duża’’ oraz strefa rekreacyjno-rozrywkowa na wyznaczonym obszarze, podczas imprezy plenerowej „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2022”, która odbędzie się w Bolesławcu, w dniach 19 - 21 sierpnia 2022 r., ogłoszone 2 czerwca 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że nowe postępowanie w zakresie ww. oferty zostanie ogłoszone 10 czerwca 2022 r.

 

Ogłoszenie z dnia 2 czerwca 2022:

OGŁOSZENIE

 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki zaprasza do składania ofert na wyłączną obsługę obszarów A i B w zakresie Piwo i gastronomia „duża’’ oraz strefa rekreacyjno-rozrywkowa na wyznaczonym obszarze, podczas imprezy plenerowej „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2022”, która odbędzie się w Bolesławcu, w dniach 19 - 21 sierpnia 2022r.

 

I. Przedmiot oferty:

 • Wyłączna obsługa obszarów „A” i „B” pod względem Piwo i gastronomia „duża” wszelkie wyroby gastronomiczne oraz inne przeznaczone do spożycia (grille, rożen itp.) z wyłączeniem gastronomii „małej”m.in. lodów, sorbetów, pączków, gofrów, orzeszków prażonych, cukierków, kukurydzy, popcornu, prażynek, paluszków, chrupek, nachos, waty cukrowej, ciastek, ciast, serów.


Gastronomia „duża” i „mała’’ ma jednakowe prawo do sprzedaży napojów zimnych i gorących (kawa, herbata, woda, soki) oraz przekąsek typu frytki lub naleśniki (za wyjątkiem „zakręconego ziemniaka” będącego produktem wyłącznie gastronomii „małej”).    

 1.  Wyłączna obsługa rekreacyjno-rozrywkowa imprezy tzn. urządzenia i świadczenie usług o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym (lunapark, dmuchańce, itp.).         

II. Zakres oferty -  Mapa (załącznik nr 2 i 3)

 • Stoiska gastronomiczne znajdujące się na terenie imprezy w centrum miasta:  ks. J. Popiełuszki i pl. Marszałka J. Piłsudskiego, które zapewnią pełną obsługę imprezy w zakresie: Piwo i gastronomia „duża” w dniach 19 - 21 sierpnia 2022. Oferta nie obejmuje Rynku, gdzie podmioty lokalne posiadają na stałe ogródki gastronomiczne. Szczegóły określa mapa stanowiąca załącznik nr 2;
 • Stoiska gastronomiczne znajdujące się na terenie stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Spółdzielczej 2, które zapewnią pełną obsługę imprezy w zakresie: Piwo i gastronomia „duża”: w piątek, 19.08.22r i w sobotę, 20.08.22r. w godzinach 18.30 do 24.00 oraz w niedzielę, 21.08.22r. w godzinach 15:30-23:00, w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Szczegóły wyznacza mapa stanowiąca załącznik nr 3;
 • Urządzenia rekreacyjno-rozrywkowe i ichustawienie w uzgodnionym z Organizatorem miejscu na pl. ks. J. Popiełuszki w dniach 19 - 21 sierpnia 2022r. Szczegóły wyznacza mapa stanowiąca załącznik nr 2.

Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych na obsługę w w/w zakresie.

III. Krótka charakterystyka imprezy

Impreza plenerowa wraz z targami ceramiki odbywa się po raz 28. w centrum Bolesławca, w tym roku trwa pięć dni. Corocznie przyciąga ok. 150 tys. turystów z kraju i zagranicy. Podczas imprezy funkcjonować będzie mała scena - pl. Piłsudskiego (na której wystąpią lokalni artyści). Impreza będzie odbywać się w centrum (gastronomia, stoiska handlowe i ceramiczne, mała scena, giełda staroci), natomiast duża scena (na której wystąpią znani artyści z Polski) będzie znajdować się na terenie stadionu MOSiR przy ul. Spółdzielczej. W centrum odbywać się również będą wystawy oraz działania artystyczno – animacyjno – warsztatowe, a także największe w Polsce targi ceramiki.

IV. Oświadczenia organizatora

 • Organizator oświadcza, że:
  • ma prawo ustawić na terenie imprezy konstrukcje niemechaniczne, dostępne bezpłatnie dla uczestników imprezy, promujące sponsorów, partnerów Bolesławieckiego Święta Ceramiki
  • w zakresie Piwo i gastronomia „duża”zapewni dostęp do poboru wody i poniesie koszty ich zużycia.
 • Organizator oświadcza, że odbywająca się impreza nie wstrzymuje działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w Bolesławcu w ramach posiadanych zezwoleń w zakresie gastronomii – w szczególności restauracji funkcjonujących na terenie imprezy.

 

V. Obowiązki Oferenta

 • W zakresie wyłączności Piwo i gastronomia „duża” w powierzonym obszarze „A”:
  • ławy bawarskie minimum 200 kompletów (stół i ławy do siedzenia), minimum 10 rollbarów,
  • sprzedaż napojów i potraw wyłącznie w opakowaniach jednorazowych,
  • utrzymanie czystości i porządku na powierzonym terenie – pl. Marszałka J. Piłsudskiego i pl. ks. J. Popiełuszki,
  • minimum 4 toalety i 2 umywalki przenośne (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS),
  • wyznaczony i wygrodzony teren konsumpcji dla klientów gastronomii;
  • we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródła zasilania) wraz z kosztami ich zużycia (prawidłowo zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów BHP i ppoż).
 • W zakresie wyłączności Piwo i gastronomia „duża”w powierzonym obszarze „B”:
  • minimum 10 foodtrucków,
  • leżaki lub inne meble typu ogrodowego umożliwiające konsumpcję na siedząco - minimum 250 sztuk, minimum 10 rollbarów,
  • sprzedaż napojów oraz potraw wyłącznie w opakowaniach i naczyniach jednorazowych,
  • utrzymanie czystości i porządku na powierzonym terenie – obszar „B”,
  • minimum 4 toalety i 2 umywalki przenośne (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS),
  • wyznaczony i wygrodzony teren konsumpcji dla klientów gastronomi,
  • we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródła zasilania) wraz z kosztami ich zużycia (prawidłowo zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów BHP i ppoż).
 • W zakresie wyłączności na usługi rekreacyjno-rozrywkowe:
  • wyłączną obsługę rekreacyjno-rozrywkową podczas imprezy,
  • minimum 6 urządzeń mechanicznych rozrywkowych,
  • minimum 2 toalety przenośne (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS),
  • kompleksowe ogrodzenie barierkami ochronnymi w celu kontroli osób przebywających na terenie wesołego miasteczka,
  • we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródło zasilania) i wody wraz kosztami ich użycia (prawidłowo zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów BHP i ppoż).
 • Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wszelkie pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC) oraz badania sanitarno-epidemiologiczne dla osób wykonujących czynności przy obróbce żywności. Ponadto jest zobowiązany do przestrzegania i zabezpieczenia stoisk gastronomicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 

Oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usługw tym wobec osób trzecich.

VI. Wadium

 • Przy składaniu ofert należy wpłacić wadium w wysokości 40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych);
 • Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki nr: 62 1090 1939 0000 0005 1600 0188;
 • Wadium winno być zaksięgowane na koncie Organizatora 10.06.2022r do godziny 12:00;
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty; 
 • Wadium złożone przez oferenta wygrywającego wyłączność na Piwo i gastronomię „dużą” oraz strefę rekreacyjno-rozrywkową zalicza się na poczet kwoty całościowej oferty;
 • W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty wadium przepada na rzecz Organizatora.

VII.  Oferta powinna zawierać:                                                                                                                          

 • Oferta działań:
  • szczegółową specyfikację obsługi imprezy pod względem gastronomicznym (menu, ilość grilli, nalewaków, wyposażenie itp.); 
  • szczegółowa specyfikacja planowanych działań rekreacyjno-rozrywkowych i specyfikacja urządzeń;
  • aktualne pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; wymagane w zakresie prowadzonej przez oferenta działalności: w zakresie usług gastronomicznych i rozrywkowo-rekreacyjnych (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC, atesty urządzeń);
  • udokumentowaną informację o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć poparte referencjami w zakresie usług gastronomicznych i rekreacyjno – rozrywkowych(wskazanie imprez o podobnej charakterystyce obsługiwanych przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat przed wybuchem pandemii COVID-19 – nie mniej niż 2 referencje);
  • dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorami imprezy - imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail;
  • zapotrzebowanie na prąd w przypadku obsługi Piwo i gastronomia „duża” w obszarze „A”;
  • opis wyglądu elementów wyposażenia, ich wystrój (zdjęcia) sprzętu gastronomicznego oraz urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych;
  • wysokość opłaty netto w złotych, nie mniej niż 100 000 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych) – za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Piwo i gastronomia „duża” oraz strefa rekreacyjno-rozrywkowa;termin zapłaty zaoferowanej kwoty – w dwóch równych transzach, pierwsza transza 50% kwoty nie później niż do 30.07.2022 oraz druga transza 50% nie później niż do 10.08.2022. Faktury zostaną wystawione przez BOK-MCC po dokonanej wpłacie.
  • potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 40 000 zł na rachunek Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu;
  • w przypadku braku wszystkich określonych w ogłoszeniu elementów oferty, powołana przez Dyrektora, „Komisja ds. rozpatrzenia ofert” ma prawo odrzucić i nie rozpatrywać takiej oferty.

VIII.   Kryteria wyboru oferty 

Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:

 • Wysokość opłaty za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Piwo i gastronomia „duża” oraz strefa rekreacyjno-rozrywkowa;
 • Charakterystyka działań gastronomicznych;
 • Atrakcyjność i różnorodność urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych;
 • Udokumentowane doświadczenie poparte referencjami.

IX. Oferta

 • Ofertę należy złożyć wypełniając druk oferty będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami;
 • Po wybraniu oferty w ciągu 7 dni zostanie podpisana umowa;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowej oraz do niewybrania żadnej z ofert bez podawania przyczyny.


X. Termin i adres – sposób, w który należy dostarczyć ofertę

Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2022 do godziny 11.00. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2022” wyłączność: Piwo i gastronomia „duża” oraz strefa rekreacyjno-rozrywkowa, proszę składać lub kierować na adres: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, sekretariat. 

Otwarcie ofert dnia 17.06.2022r. godz. 12.00.

Ogłoszenie wyboru oferty odbędzie się 20.06.2022 w BOK – MCC.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 75 644 55 93 (Jacek Żukowski), lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec

 www.bok.boleslawiec.pl

23 

Pliki do pobrania:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Kontakt z nami

Informacje dla wystawców
75 645 35 98

Informacje dla ceramików
75 644 55 93

Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej
75 645 32 90
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C
59-700 Bolesławiec

 

 Sponsorzy 28. Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2022:

 

 

 

Saturday the 28th. .