STREFA "B"

27 lipca 2021:

Informujemy, że Konkurs na wyłączność obszaru ,,B’’ w zakresie Piwo i gastronomia ,,duża” nie został  rozstrzygnięty ze względu na brak złożonych ofert.

 

STREFA "B"


Ogłoszenie z dnia 16.07.2021 r.

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki zaprasza do składania ofert na wyłączną obsługę obszaru ,,B’’ w zakresie Piwo i gastronomia „duża’’, podczas imprezy plenerowej „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2021”, która odbędzie się w Bolesławcu w dniach 20 - 22 sierpnia 2021r.

I. Przedmiot oferty:
Wyłączna obsługa obszaru ,,B’’ pod względem Piwo i gastronomia „duża” tj. wszelkie wyroby gastronomiczne oraz inne przeznaczone do spożycia (grille, rożno itp.) z wyłączeniem gastronomii „małej” m.in. lodów, sorbetów, mini meltsów, pączków, gofrów, orzeszków prażonych, cukierków, kukurydzy, popcornu, prażynek, paluszków, chrupek, nachos,  waty cukrowej, ciastek, ciast, serów.

Gastronomia „duża” i „mała’’ ma jednakowe prawo do sprzedaży napojów zimnych i gorących (kawa, herbata, woda, soki) oraz przekąsek typu frytki lub naleśniki.                      

II. Zakres oferty -  Mapa (załącznik nr 2)
Stoiska gastronomiczne znajdujące się na terenie Ośrodka Wodno-Sportowego przy ul. Spacerowej 26, które zapewnią pełną obsługę imprezy w zakresie: Piwo i gastronomia „duża” w godzinach: od 18.00 do 24.00 w dniach 20 - 22 sierpnia 2021 w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Oferta nie obejmuje restauracji, gdzie podmiot lokalny posiada na stałe ogródek gastronomiczny.

III. Krótka charakterystyka imprezy

Impreza plenerowa wraz z targami ceramiki odbywa  się po raz 27. w centrum Bolesławca, w tym roku trwa pięć dni. Corocznie przyciąga ok. 150 tys. turystów z kraju i zagranicy. Podczas imprezy funkcjonować będzie mała scena - pl. Piłsudskiego (na której wystąpią lokalni artyści). Impreza będzie odbywać się w centrum (gastronomia, stoiska handlowe i ceramiczne, mała scena, Giełda Staroci), natomiast duża scena (na której wystąpią sławni artyści z Polski) będzie znajdować się na terenie OWS. W centrum odbywać się również będą wystawy oraz działania artystyczno – animacyjno – warsztatowe, a także największe w Polsce targi ceramiki.

IV. Oświadczenia organizatora

1. Organizator oświadcza, że:

- ma prawo ustawić na terenie imprezy konstrukcje niemechaniczne, dostępne bezpłatnie dla uczestników imprezy, promujące sponsorów, partnerów Bolesławieckiego Święta Ceramiki

-  w zakresie Piwo i gastronomia „duża” zapewni dostęp do poboru wody i poniesie koszty ich zużycia

2. Organizator oświadcza, że odbywająca się impreza, nie wstrzymuje działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w Bolesławcu w ramach posiadanych zezwoleń w zakresie gastronomii – w szczególności restauracji funkcjonujących na terenie imprezy.

 • Obowiązki Oferenta
 1. Oferent zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obostrzeń i wytycznych związanych z ogłoszoną epidemią SARS-CoV-2 (wytyczne przedstawiane przez: Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Zdrowia) na dzień rozpoczęcia działań podczas BŚC 2021.

2.  W zakresie wyłączności Piwo i gastronomia „duża” :

-  ławy bawarskie minimum 50 kompletów (stół i ławy do siedzenia), minimum 5 rollbarów,

-  sprzedaż napojów oraz potraw wyłącznie w opakowaniach i naczyniach jednorazowych,

-  utrzymanie czystości i porządku na powierzonym terenie – obszar ,,B’’,

 - wyznaczony i wygrodzony teren konsumpcji dla klientów Gastronomi,

 - we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródła zasilania) wraz z kosztami ich zużycia

3.  Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wszelkie pozwolenia wymagane i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC). Oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług.

 

VI. Wadium
1. Przy składaniu ofert należy wpłacić wadium w wysokości 2. 000 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych).

2. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki  nr: 62 1090 1939 0000 0005 1600 0188.

3.Wadium winno być na koncie Organizatora dzień przed otwarciem ofert tj. 21.07.2021r.

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
5. Wadium złożone przez oferenta wygrywającego wyłączność na Piwo i gastronomię „dużą”  zalicza się na poczet kwoty całościowej oferty.
6. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty wadium przepada na rzecz Organizatora.

 

VII.  Oferta powinna zawierać:                                                                                                                                                     

 1. Oferta działań:

     - szczegółową specyfikację obsługi imprezy pod względem gastronomicznym (menu, ilość grilli, nalewaków, wyposażenie itp.)
2. Aktualne pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; wymagane w zakresie prowadzonej przez oferenta działalności: w zakresie usług gastronomicznych (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC, atesty urządzeń).

3. Udokumentowaną informację o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć poparte referencjami w zakresie usług gastronomicznych (wskazanie imprez o podobnej charakterystyce obsługiwanych przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat – nie  mniej niż 2 referencje).

4. Dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorami imprezy - imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail.

5. Opis wyglądu elementów wyposażenia, ich wystrój (zdjęcia) sprzętu gastronomicznego.

6.  Wysokość wpłaty netto w złotych, nie mniej niż 20.000 zł. netto – za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Piwo i gastronomia „duża” na obszarze ,,B’’ . Termin zapłaty zaoferowanej kwoty – w dwóch równych transzach, pierwsza transza 50% kwoty nie później niż do 30.07.2021 oraz druga transza 50% nie później niż do 10.08.2021.

7. Potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2.000 zł na rachunek Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu.

8. W przypadku braku wszystkich  przedstawionych elementów oferty, powołana przez Dyrektora „Komisja ds. rozpatrzenia ofert”, ma prawo odrzucić i nie rozpatrywać takiej oferty.

 

VIII.   Kryteria wyboru oferty. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:

1. Zaproponowane warunki finansowe.

2. Charakterystyka działań gastronomicznych

3. Udokumentowane doświadczenie poparte referencjami.


IX. Oferta

 • Ofertę należy złożyć wypełniając druk oferty będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Po wybraniu oferty w ciągu 7 dni zostanie podpisana umowa.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowej oraz do niewybrania żadnej z ofert bez podawania przyczyny.


X. Termin i adres - sposób w który należy dostarczyć ofertę

Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2021 do godziny 11.00. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2021”wyłączność: Piwo i gastronomia „duża” na obszarze ,,B’’, proszę składać lub kierować na adres: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, sekretariat. Otwarcie ofert dnia 22.07.2021r. godz. 12.00.

Ogłoszenie wyboru oferty odbędzie się  23.07.2021 w BOK – MCC.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 75 644 55 93 (p. Natalia Bartkowiak), lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Pl. Piłsudskiego 1c

59-700 Bolesławiec

 www.bok.boleslawiec.pl

 

Załącznik nr 1 druk oferty

Załącznik nr 2 mapa terenu imprezy

Załącznik nr 3 wzór umowy

 

STREFA "A"


Ogłoszenie z dnia 6.07.2021 r.

Powołana Komisja w dniu 5 lipca 2021r. wybrała ofertę na wyłączną obsługę piwo i gastronomia ,,duża’’ oraz rekreacja-rozrywka na wyznaczonym obszarze ,,A’’ Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2021 tj. Firma "MOMENT MEDIA", Nowa 6, 05-420 Józefów.

 

Ogłoszenie z dnia 24.06.2021 r.

 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza do składania ofert na wyłączną obsługę w zakresie piwo i gastronomia „duża” oraz rekreacja-rozrywka na wyznaczonym obszarze ,,A’’ Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2021, które odbędzie się w centrum Bolesławca w dniach 20 - 22 sierpnia 2021r.

        I. Przedmiot oferty:

 1. Wyłączna obsługa pod względem Piwo i gastronomia „duża” na wyznaczonym obszarze ,,A’’ (załącznik nr 2) tj. wszelkie wyroby gastronomiczne oraz inne przeznaczone do spożycia (grille, rożno itp.) z wyłączeniem gastronomii „małej” m.in. lodów, sorbetów, mini meltsów, pączków, gofrów, orzeszków prażonych, cukierków, kukurydzy, popcornu, prażynek, paluszków, chrupek, nachos,  waty cukrowej, ciastek, ciast, serów.

Gastronomia „duża” i „mała” ma jednakowe prawo do sprzedaży napojów zimnych i gorących (kawa, herbata, woda, soki) oraz przekąsek typu frytki lub naleśniki.

 1.  Wyłączna obsługa rekreacyjno-rozrywkowa imprezy tzn. urządzenia i świadczenie usług o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym  (lunapark, dmuchańce, itp.).

        II. Zakres oferty -  Mapa (załącznik nr 2)

 • Stoiska gastronomiczne znajdujące się na terenie imprezy w centrum miasta: pl. Popiełuszki i pl. Piłsudskiego, które zapewnią pełną obsługę imprezy w zakresie: Piwo i gastronomia „duża”w dniach 20 - 22 sierpnia 2021. Oferta nie obejmuje Rynku, gdzie podmioty lokalne posiadają na stałe ogródki gastronomiczne oraz terenu OWS, gdzie znajdować będzie się duża scena.
 • Urządzenia rekreacyjno-rozrywkoweustawienie w uzgodnionym z Organizatorem miejscu na pl. Popiełuszki w dniach 20 - 22 sierpnia 2021r.
 • Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych na obsługę w w/w zakresie.

III. Krótka charakterystyka imprezy

Impreza plenerowa wraz z targami ceramiki odbywa  się po raz 27. w centrum Bolesławca, w tym roku trwa pięć dni. Corocznie przyciąga ok. 150 tys. turystów z kraju i zagranicy. Podczas imprezy funkcjonować będzie mała scena - pl. Piłsudskiego (na której wystąpią lokalni artyści). Impreza będzie odbywać się w centrum (gastronomia, stoiska handlowe i ceramiczne, mała scena, Giełda Staroci), natomiast duża scena (na której wystąpią sławni artyści z Polski) będzie znajdować się na terenie OWS. W centrum odbywać się również będą wystawy oraz działania artystyczno – animacyjno – warsztatowe, a także największe w Polsce targi ceramiki.

IV. Oświadczenia organizatora

1. Organizator oświadcza, że:

- ma prawo ustawić na terenie imprezy konstrukcje niemechaniczne, dostępne bezpłatnie dla uczestników imprezy, promujące sponsorów, partnerów Bolesławieckiego Święta Ceramiki

-  w zakresie Piwo i gastronomia „duża” zapewni dostęp do źródeł energii elektrycznej i dostęp do poboru wody i poniesie koszty ich zużycia 

2. Organizator oświadcza, że odbywająca się impreza, nie wstrzymuje działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w Bolesławcu w ramach posiadanych zezwoleń w zakresie gastronomii – w szczególności restauracji funkcjonujących na terenie imprezy. 

V. Obowiązki Oferenta

 1. Oferent zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obostrzeń i wytycznych związanych z ogłoszoną epidemią SARS-CoV-2 (wytyczne przedstawiane przez: Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Zdrowia) na dzień rozpoczęcia działań podczas BŚC 2021
 2. W zakresie wyłączności Piwo i gastronomia „duża” :

-  ławy bawarskie minimum 200 kompletów (stół i ławy do siedzenia), minimum 10 rollbarów, 

-  sprzedaż napojów oraz potraw wyłącznie w opakowaniach i naczyniach jednorazowych,

- utrzymanie czystości i porządku na powierzonym terenie – pl. Popiełuszki i pl. Piłsudskiego ,

-  minimum 4 toalety i 2 umywalki przenośne (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS),

- wyznaczony i wygrodzony teren konsumpcji dla klientów Gastronomi.

 

3. W zakresie wyłączności na usługi rekreacyjno – rozrywkowe:

- wyłączną obsługę rekreacyjno-rozrywkową podczas imprezy,

- minimum 6 urządzeń mechanicznych rozrywkowych,

- minimum 2 toalety przenośne (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS),

- kompleksowe ogrodzenie barierkami ochronnymi w celu kontroli osób przebywających na terenie wesołego miasteczka,

- we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródła zasilania) i wody wraz z kosztami ich zużycia.

 • Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wszelkie pozwolenia wymagane i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC). Oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług.

 

VI. Wadium
1. Przy składaniu ofert należy wpłacić wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych).

2. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki  nr: 62 1090 1939 0000 0005 1600 0188. 

3.Wadium winno być na koncie Organizatora dzień przed otwarciem ofert tj. 04.07.2021r.

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 
5. Wadium złożone przez oferenta wygrywającego wyłączność na Piwo i gastronomię „dużą” oraz rekreację - rozrywkę  zalicza się na poczet kwoty całościowej oferty.
6. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty wadium przepada na rzecz Organizatora.

 

VII.  Oferta powinna zawierać:                                                                                                                                                  

1. Oferta działań:

- szczegółową specyfikację obsługi imprezy pod względem gastronomicznym (menu, ilość grilli, nalewaków, wyposażenie itp.) 
- szczegółowa specyfikacja planowanych działań rekreacyjno-rozrywkowych i specyfikacja urządzeń.

2. Aktualne pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; wymagane w zakresie prowadzonej przez oferenta działalności: w zakresie usług gastronomicznych i rekreacyjno – rozrywkowych (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC, atesty urządzeń).

3. Udokumentowaną informację o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć poparte referencjami w zakresie usług gastronomicznych i rekreacyjno – rozrywkowych (wskazanie imprez o podobnej charakterystyce obsługiwanych przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat – nie  mniej niż 2 referencje).

4. Dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorami imprezy - imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail.

5. Zapotrzebowanie na prąd w przypadku obsługi Piwo i gastronomia „duża”.

6. Opis wyglądu elementów wyposażenia, ich wystrój (zdjęcia) sprzętu gastronomicznego oraz urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych.

7. Wysokość wpłaty netto w złotych, nie mniej niż 55.000 zł. netto - za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Piwo i gastronomia „duża” oraz wyłączną obsługę rekreacyjno – rozrywkową. Termin zapłaty zaoferowanej kwoty – w dwóch równych transzach, pierwsza transza 50% kwoty nie później niż do 23.07.2021 oraz druga transza 50% nie później niż do 10.08.2021.

8. Potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 10.000 zł na rachunek Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu.

9. W przypadku braku wszystkich  przedstawionych elementów oferty, powołana przez Dyrektora „Komisja ds. rozpatrzenia ofert”, ma prawo odrzucić i nie rozpatrywać takiej oferty.

 

VIII.   Kryteria wyboru oferty. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:

1. Zaproponowane warunki finansowe.

2. Charakterystyka działań gastronomicznych i rekreacyjno-rozrywkowych.

3. Atrakcyjność i różnorodność urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych.

4. Udokumentowane doświadczenie poparte referencjami. 


IX. Oferta

 • Ofertę należy złożyć wypełniając druk oferty będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Złożenie oferty jest tożsame z akceptacją umowy będącej Załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.
 • Po wybraniu oferty w ciągu 7 dni zostaniepodpisana umowa. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowej orazdo niewybrania żadnej z ofert bez podawania przyczyny.


X. Termin i adres - sposób w który należy dostarczyć ofertę

Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2021 do godz. 9.00. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Bolesławieckie Święto Ceramiki 2021” wyłączność na obszarze ,,A’’: Piwo i gastronomia „duża” oraz „rekreacyjno-rozrywkowa”, proszę składać lub kierować na adres: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, sekretariat. Otwarcie ofert dnia 05.07.2021r. godz. 10.00.

Ogłoszenie wyboru oferty odbędzie 06.07.2021r. w BOK – MCC.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 75 644 55 93 (p. Natalia Bartkowiak), lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Pl. Piłsudskiego 1c

59-700 Bolesławiec

www.bok.boleslawiec.pl

 

DO POBRANIA:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Mapka sytuacyjna terenu imprezy:

OBSZAR A small

Kontakt z nami

Informacje dla wystawców
75 645 35 98

Informacje dla ceramików
75 644 55 93

Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej
75 645 32 90
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C
59-700 Bolesławiec

 

 Sponsorzy 27. Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2021:

 

Wklejka

 

 

 

 

 

Sunday the 5th. .