22.BŚC 2016, film promocyjny

23.BŚC 2017, spot promocyjny

23. BŚC 2017, laser show

 

Ogłoszenie z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza do składania ofert na wyłączną obsługę w zakresie Piwo i gastronomia „duża’’ na wyznaczonym obszarze, podczas imprezy plenerowej „30. Bolesławieckie Święto Ceramiki 2024”, która odbędzie się w Bolesławcu, w dniach 15 - 18 sierpnia 2024r. 

I. Przedmiot oferty: 

1. Wyłączna obsługa pod względem Piwo i gastronomia „duża” tj. wyroby gastronomiczne przygotowywane z grilla/rożna oraz napoje butelkowane i piwo lane z dystrybutorów (rollbar). 

2. Gastronomia „duża” i inne podmioty mają jednakowe prawo do sprzedaży napojów zimnych i gorących (kawa, herbata, woda, soki) oraz przekąsek typu frytki, frytki belgijskie i naleśniki (za wyjątkiem „zakręconego ziemniaka” będącego produktem wyłączonym spoza gastronomii „dużej”). 

II. Zakres oferty 

1. Stoiska gastronomiczne znajdujące się na terenie imprezy w centrum miasta: pl. ks. J. Popiełuszki i pl. Marszałka J. Piłsudskiego, które zapewnią pełną obsługę imprezy w zakresie: Piwo i gastronomia „duża” w dniach 15 - 18 sierpnia 2024. Oferta nie obejmuje Rynku, gdzie podmioty lokalne posiadają na stałe ogródki gastronomiczne. Szczegóły określa mapa stanowiąca załącznik nr 2; 

Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych na obsługę w w/w zakresie. 

III. Krótka charakterystyka imprezy 

Impreza plenerowa wraz z targami ceramiki odbywa się po raz 30. w centrum Bolesławca, w tym roku trwa pięć dni. Corocznie przyciąga ok. 150 tys. turystów z kraju i zagranicy. Impreza będzie odbywać się w centrum (gastronomia, stoiska handlowe i ceramiczne, giełda staroci), natomiast scena (na której wystąpią Smolasty, Gromee, Lanberyy, Błażej Król, Dżem i Artur Rojek) będzie znajdować się na terenie miasta na ulicy Asnyka w pobliżu pl. ks. J. Popiełuszki. W centrum odbywać się również będą wystawy oraz działania artystyczno – animacyjno – warsztatowe, a także największe w Polsce targi ceramiki. 

IV. Oświadczenia organizatora 

1. Organizator oświadcza, że: 

a. ma prawo ustawić na terenie imprezy konstrukcje niemechaniczne, dostępne bezpłatnie dla uczestników imprezy, promujące sponsorów, partnerów Bolesławieckiego Święta Ceramiki, 

b. w zakresie Piwo i gastronomia „duża” zapewni dostęp do poboru wody i poniesie koszty ich zużycia.

2. Organizator oświadcza, że odbywająca się impreza nie wstrzymuje działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w Bolesławcu w ramach posiadanych zezwoleń w zakresie gastronomii – w szczególności restauracji funkcjonujących na terenie imprezy. 

V. Obowiązki Oferenta

 1. W zakresie wyłączności Piwo i gastronomia „duża”: 

a. miejsca siedzące (stół i ławy do siedzenia) dla minimum 300 osób, minimum 15 rollbarów,

b. sprzedaż napojów i potraw wyłącznie w opakowaniach jednorazowych,

c. bieżące utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa na powierzonym terenie na pl. Marszałka J. Piłsudskiego i pl. ks. J. Popiełuszki, 

d. toalety i umywalki przenośne dla własnych pracowników (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS), 

e. wyznaczony, wygrodzony i objęty ochroną teren konsumpcji dla klientów gastronomii; 

f. we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródła zasilania) wraz z kosztami jego zużycia (prawidłowo zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów BHP i ppoż), 

g. zapewnienie całodobowej ochrony powierzonego terenu na pl. Marszałka J. Piłsudskiego i pl. ks. J. Popiełuszki.  

2. Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wszelkie pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC) oraz badania sanitarno-epidemiologiczne dla osób wykonujących czynności przy obróbce żywności. Ponadto jest zobowiązany do prowadzenia i zabezpieczenia stoisk gastronomicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 

Oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usługw tym wobec osób trzecich. 

VI. Wadium 

1. Przy składaniu ofert należy wpłacić wadium w wysokości 40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych); 

2. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu w Santander Bank Polska S.A. nr: 62 1090 1939 0000 0005 1600 0188; 

3. Wadium winno być zaksięgowane na koncie Organizatora 24.04.2024r do godziny 12:00; 

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty; 

5. Wadium złożone przez Oferenta wygrywającego wyłączność na Piwo i gastronomię „dużą” zalicza się na poczet kwoty całościowej oferty; 

6. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty wadium przepada na rzecz Organizatora. 

VII. Oferta powinna zawierać: 

1. Oferta działań: a. szczegółową specyfikację obsługi imprezy pod względem gastronomicznym (menu, ilość grilli/rożnów, nalewaków, wyposażenie, rozkład planowanych stanowisk zaznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 2); 

b. aktualne pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; wymagane w zakresie prowadzonej przez oferenta działalności: w zakresie usług gastronomicznych (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC, atesty urządzeń); 

c. udokumentowaną informację o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć z ostatnich 3 lat popartą referencjami w zakresie usług gastronomicznych (nie mniej niż 3 referencje) oraz referencje dla osób zarządzających podmiotem składającym ofertę; 

d. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie o niekaralności właściciela (w przypadku spółek - osoby reprezentującej Oferenta) z Krajowego Rejestru Karnego;

e. dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorami imprezy - imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail; 

f. opis wyglądu elementów wyposażenia, sprzętu gastronomicznego oraz ich wystrój (zdjęcia); 

g. wysokość opłaty brutto w złotych, nie mniej niż 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Piwo i gastronomia „duża”; termin zapłaty zaoferowanej kwoty – w dwóch równych transzach, pierwsza transza 50% kwoty nie później niż do 31.05.2024 oraz druga transza 50% nie później niż do 28.06.2024. Faktury zostaną wystawione przez BOK-MCC po dokonanej wpłacie. W przypadku nieuiszczenia którejkolwiek z transz do 7 dni od wyżej wymienionych terminów Organizator ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, a środki już wpłacone zostają dla Organizatora na poczet kary umownej określonej w umowie. 

h. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 40 000 zł na rachunek Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu.  

2. W przypadku braku wszystkich określonych w ogłoszeniu elementów oferty, powołana przez Dyrektora, „Komisja ds. rozpatrzenia ofert” ma prawo odrzucić i nie rozpatrywać takiej oferty. 

VIII. Kryteria wyboru oferty 

Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:  

1. Wysokość opłaty za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Piwo i gastronomia „duża”

2. Charakterystyka działań gastronomicznych; 

3. Udokumentowane doświadczenie poparte referencjami. 

IX. Oferta 

1. Ofertę należy złożyć wypełniając druk oferty będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami; 

2. Po wybraniu oferty w ciągu 7 dni zostanie podpisana umowa; 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowej; 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 

X. Termin i adres – sposób, w który należy dostarczyć ofertę 

Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2022 do godziny 11.00. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „30. Bolesławieckie Święto Ceramiki 2024” wyłączność: Piwo i gastronomia „duża”, proszę składać lub kierować na adres: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, sekretariat. 

Otwarcie ofert dnia 26.04.2024r. godz. 12.00. 

Ogłoszenie wyboru oferty odbędzie się 07.05.2024r. w BOK – MCC. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 75 644 55 93 (Jacek Żukowski), lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec 

www.bok.boleslawiec.pl 

Załączniki: 

1. Oferta 

2. Mapa 

3. Wzór umowy 

OGŁOSZENIE 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza do składania ofert na wyłączną obsługę w zakresie Strefa rekreacyjno-rozrywkowa „Lunapark” na wyznaczonym obszarze, podczas imprezy plenerowej „30. Bolesławieckie Święto Ceramiki 2024”, która odbędzie się w Bolesławcu, w dniach 15 - 18 sierpnia 2024r. 

I. Przedmiot oferty: 

1. Wyłączna obsługa rekreacyjno-rozrywkowa imprezy tzn. urządzenia i świadczenie usług o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym (Lunapark). 

II. Zakres oferty 

1. Urządzenia rekreacyjno-rozrywkowe i ich ustawienie w uzgodnionym z Organizatorem miejscu na pl. ks. J. Popiełuszki w dniach 15 - 18 sierpnia 2024r. Szczegóły wyznacza mapa stanowiąca załącznik nr 2. 

2. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych na obsługę w w/w zakresie. 

III. Krótka charakterystyka imprezy 

Impreza plenerowa wraz z targami ceramiki odbywa się po raz 30. w centrum Bolesławca, w tym roku trwa pięć dni. Corocznie przyciąga ok. 150 tys. turystów z kraju i zagranicy. Impreza będzie odbywać się w centrum (gastronomia, stoiska handlowe i ceramiczne, giełda staroci), natomiast scena (na której wystąpią Smolasty, Gromee, Lanberyy, Błażej Król, Dżem i Artur Rojek) będzie znajdować się na terenie miasta na ulicy Asnyka w pobliżu pl. ks. J. Popiełuszki. W centrum odbywać się również będą wystawy oraz działania artystyczno – animacyjno – warsztatowe, a także największe w Polsce targi ceramiki. 

IV. Oświadczenia organizatora 

1. Organizator oświadcza, że:

a. ma prawo ustawić na terenie imprezy konstrukcje niemechaniczne, dostępne bezpłatnie dla uczestników imprezy, promujące sponsorów, partnerów Bolesławieckiego Święta Ceramiki; 

b. w zakresie Strefy rekreacyjno-rozrywkowej zapewni dostęp do poboru wody i poniesie koszty ich zużycia. 

2. Organizator oświadcza, że odbywająca się impreza nie wstrzymuje działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w Bolesławcu w ramach posiadanych zezwoleń. 

V. Obowiązki Oferenta 

1. W zakresie wyłączności na usługi rekreacyjno-rozrywkowe „Lunapark”

a. wyłączną obsługę rekreacyjno-rozrywkową podczas imprezy, 

b. minimum 5 urządzeń mechanicznych rozrywkowych, 

c. toalety przenośne dla pracowników (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS), 

d. kompleksowe ogrodzenie barierkami ochronnymi w celu kontroli osób przebywających na terenie lunaparku, 

e. we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródło zasilania) wraz kosztami jego zużycia (prawidłowo zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów BHP i ppoż). 

f. zapewnienie całodobowej ochrony powierzonego terenu na pl. ks. J. Popiełuszki. 

2. Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wszelkie pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC). Ponadto jest zobowiązany do prowadzenia i zabezpieczenia stoisk zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 

3. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usługw tym wobec osób trzecich. 

VI. Wadium 

1. Przy składaniu ofert należy wpłacić wadium w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);  

2. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu w Santander Bank Polska S.A. nr: 62 1090 1939 0000 0005 1600 0188; 

3. Wadium winno być zaksięgowane na koncie Organizatora 24.04.2024r do godziny 12:00; 

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty; 

5. Wadium złożone przez oferenta wygrywającego wyłączność na Strefę rekreacyjno-rozrywkową „Lunapark” zalicza się na poczet kwoty całościowej oferty; 

6. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty wadium przepada na rzecz Organizatora. 

VII. Oferta powinna zawierać: 

1. Oferta działań: 

a. szczegółowa specyfikacja planowanych działań rekreacyjno-rozrywkowych wraz ze specyfikacją i planem rozlokowania poszczególnych urządzeń zapewniającym ich bezpieczną eksploatację, czasem niezbędnym do ich rozłożenia i złożenia oraz informacją o planowanym sposobie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na powierzonym terenie pl. ks. J. Popiełuszki; 

b. aktualne pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; wymagane w zakresie prowadzonej przez oferenta działalności (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC, atesty urządzeń); 

c. udokumentowaną informację o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć poparte referencjami z ostatnich 3 lat (nie mniej niż 3 referencje) oraz referencje dla osób zarządzających podmiotem składającym ofertę; 

d. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie o niekaralności właściciela (w przypadku spółek - osoby reprezentującej Oferenta) z Krajowego Rejestru Karnego; 

e. dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorami imprezy - imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail;  

f. opis wyglądu elementów wyposażenia i ich wystrój (zdjęcia sprzętu); 

g. wysokość opłaty brutto w złotych, nie mniej niż 120 000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) – za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty Strefa rekreacyjno-rozrywkowa „lunapark”; termin zapłaty zaoferowanej kwoty – w dwóch równych transzach, pierwsza transza 50% kwoty nie później niż do 31.05.2024 oraz druga transza 50% nie później niż do 28.06.2024. Faktury zostaną wystawione przez BOK-MCC po dokonanej wpłacie. W przypadku nieuiszczenia którejkolwiek z transz do 7 dni od wyżej wymienionych terminów Organizator ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, a środki już wpłacone zostają dla Organizatora na poczet kary umownej określonej w umowie. 

h. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 40 000 zł na rachunek Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu.

2. W przypadku braku wszystkich określonych w ogłoszeniu elementów oferty, powołana przez Dyrektora, „Komisja ds. rozpatrzenia ofert” ma prawo odrzucić i nie rozpatrywać takiej oferty. 

VIII. Kryteria wyboru oferty 

Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria: 

1. Wysokość opłaty za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Strefa rekreacyjno-rozrywkowa

2. Atrakcyjność i różnorodność urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych; 

3. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa i porządku; 

4. Udokumentowane doświadczenie poparte referencjami. 

IX. Oferta 

1. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest ustalić z Organizatorem termin oraz odbyć wizję lokalną w celu ustalenia możliwości ustawienia urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych na powierzanym terenie uwzględniających warunki geologiczne i techniczne terenu dla zapewnienia bezpiecznego dla użytkowników wykorzystania urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych;. 

2. Ofertę należy złożyć wypełniając druk oferty będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami; 

3. Po wybraniu oferty w ciągu 7 dni zostanie podpisana umowa; 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowej oraz do niewybrania żadnej z ofert bez podawania przyczyny. 

X. Termin i adres – sposób, w który należy dostarczyć ofertę 

Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2024 do godziny 11.00. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „30. Bolesławieckie Święto Ceramiki 2024” wyłączność: Strefa rekreacyjno-rozrywkowa „Lunapark” proszę składać lub kierować na adres: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, sekretariat. 

Otwarcie ofert dnia 26.04.2024r. godz. 12.00. 

Ogłoszenie wyboru oferty odbędzie się 07.05.2024r. w BOK – MCC. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 75 644 55 93 (Jacek Żukowski), lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec 

www.bok.boleslawiec.pl 

Załączniki: 

1. Oferta 

2. Mapa 

3. Wzór umowy 

Kontakt z nami

Informacje dla wystawców
75 645 35 98

Informacje dla ceramików
75 644 55 93

Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej
75 645 32 90
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C
59-700 Bolesławiec

 

 Sponsorzy 30. Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2024:

 

Sunday the 21st. . xswebdesign.com